Licenciranje instruktora u Srbiji

Strana 1 od 5 1, 2, 3, 4, 5  Sledeći

Ići dole

Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Ned Nov 04, 2012 12:07 am

Evo konačno lepih vesti, počeo je da se uvodi red u ronjenju, ovo će nam omogućiti da odvojimo žito od kukolja i da ronjenje u Srbiji učinimo bezbednijim.
Na osnovu člana 23. i člana 25, 26., 27. i 29. Zakona o sportu ( Sl. Glasnik RS 24/11 ) Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53, od 29.07.2010.) i Pravilnika o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta i Statuta Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS , Upravni odbor Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije -SOPAS , na sednici održanoj 02.11.2012. godine predlaže

PRAVILNIK O LICENCIRANJU STRUČNJAKA I PRAVU NA RAD U OBLASTI PODVODNOG SPORTA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom reguliše se delovanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu u oblasti podvodnog sporta, njihova prava i obaveze, kriterijumi za razvrstavanje i uslovi za sticanje prava na rad u oblasti podvodnog sporta.


Dozvola za rad ( Licenca ) je neophodan uslov da bi sportski stručnjak stekao pravo na rad u praksi.
Aktivnosti u oblasti podvodnog sporta mogu da realizuju samo organizacije koje su registrovana u skladu sa Zakonom i koja ispunjavaju standarde propisane ovim Pravilnikom.
Stručni vaspitno¬obrazovni rad u oblasti podvodnog sporta mogu da obavljaju samo stručnjaci koji imaju odgovarajuće obrazovanje ili odgovarajući nivo osposobljenosti u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, propisane Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije.

Član 2.

Sportski stručnjaci u oblasti podvodnog sporta su lica koja imaju:
1) odgovarajuće visoko ili više obrazovanje u oblasti sporta i fizičke kulture, stečeno u visokoškolskim ustanovama i odgovarajuću obuku za instruktore ronjenja u Nadležnom granskom savezu ¬Savezu organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS ili
2) odgovarajući nivo stručne osposobljenosti stečene u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom.

Član 3.

Sportski stručnjaci se razvrstavaju prema sportskim zanimanjima i zvanjima, u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi zvanja i zanimanja u sportu Republike Srbije.
Sportska zanimanja koja su predmet ovog pravilnika su: 1) sportski trener, 2) sportski instruktor,
SPORTSKI TRENER Sportski trener je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno¬pedagoškog rada u odreñenoj sportskoj grani
SPORTSKI INSTRUKTOR Sportski instruktor je zanimanje lica koja se bave poslovima demonstriranja i osnovne obuke u odreñenoj sportskoj, sportsko¬rekreativnoj ili sportsko¬turističkoj aktivnosti.

Član 4.

Stručni rad u podvodnom sportu , u smislu ovog Pravilnika, posebno obuhvata: planiranje i sprovoñenje sportskih i rekreativnih aktivnosti dece i omladine; rekreacije grañana; treninga sportista¬takmičara, vaspitanja, obučavanja i stručnog usavršavanja u sportskom i rekreativnom ronjenju ,kineziterapijskog vežbanja; kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika u podvodnom sportu; istraživačko-razvojni i naučno¬istraživački rad u podvodnom sportu; stručno¬savetodavni i stručno¬informativni rad; planiranje programa i projekata; dokumentovanje stručne literature; kreiranje, planiranje i organizovanje propagandnih kampanja i akcija, odnosa sa javnošću i kontakata sa sredstvima javnog informisanja u oblasti podvodnog sporta; planiranje i sprovoñenje takmičenja i priredbi , sportsko suñenje u podvodnom sportu; staranje o bezbednosti, redu i sigurnosti na takmičnjima i priredbama.
Stručni rad u organizacijama koje su članovi Saveza Srbije SOPAS mogu da obavljaju:
1) Stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviñene ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja;
2) Lica koja poseduju dozvolu za rad ( Licencu ) predviñenu ovim Pravilnikom i pravilima meñunarodnog sportskog saveza.

STRUČNI RAD U ORGANIZACIJAMA KOJE NISU ČLANOVI SAVEZA SRBIJE SOPAS MOGU DA OBAVLJAJU:

1) Stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviñene ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja i poseduju dozvolu za rad ( Licencu ) izdatu od Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije -SOPAS

Član 5.

Stručnjaci su dužni da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u sportskim organizacijama, u skladu sa pravilima tih organizacija koja obavezno ureñuju sadržinu planova rada i evidencije o realizaciji stručnog rada.
Sportske organizacije utvrñuju obavezu obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručnjaka u oblasti podvodnog sporta i obezbeñuju uslove za ostvarivanje tih potreba, u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Srbije SOPAS ,

Član 6.

Pod stručnim usavršavanjem podrazumeva se sticanje zvanja i veština stručnjaka, koje obuhvata kontinuiranu edukaciju tokom radnog veka, kao i učešće na stručnim i naučnim skupovima, seminarima i kursevima u oblasti podvodnog sporta.

Član 7.

Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS, u saradnji sa visokoškolskom ustanovom, izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad ( Licencu ) sportskim stručnjacima, u skladu sa ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, pravilima Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije -SOPAS kao i pravilima nadležnog meñunarodnog sportskog saveza.
Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad ( Licenci ).

Dozvola za rad ( Licenca ) se stručnjaku u oblasti podvodnog sporta izdaje za period od jedne do tri godine, zavisno od vrste licence, u skladu sa ovim i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije.
Po isteku važenja, stručnjak u oblasti podvodnog sporta mora da obnovi dozvolu za rad ( Licencu ) uz ispunjavanje posebnih uslova vezanih za:
1) stručno usavršavanje ( kroz seminare, učešće na kongresima, takmičenjima i sl.) i za
2) rezultate ostvarene u praksi koje propisuje i vrednuje Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije – SOPAS

VRSTE LICENCI ZA SPORTSKE STRUČNJAKE U PODVODNOM SPORTU

Član 8.

Ovim Pravilnikom su za stručnjake u podvodnom sportu predviñene tri vrste ( tri nivoa ) dozvole za rad ( Licence ):
1) Osnovna licenca 2) Nacionalna licenca 3) Viša Nacionalna licenca
Za sticanje svake od licence neophodno je ispuniti opšte i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom.
Vrstom ( nivoom ) licence reguliše se vrsta poslova koje može da obavlja lice u oblasti podvodnog sporta.
Samoinicijativno obavljanje poslova bez posedovanja odgovarajuće licence, automatski suspenduje lice bez licence iz započetih poslova i zahteva pokretanje postupka pred discilinskom komisijom Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije – SOPAS i prijavu nadležnom organu za stručni nadzor i inspekcijske poslove resornog Ministarstva.

Član 9.

Za sticanje OSNOVNE LICENCE ( osnovne dozvole za rad ) u oblasti podvodnog sporta na teritoriji Republike Srbije, neophodni su sledeći uslovi:
Osposobljenost III nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje odreñene vrste poslova
INSTRUKTORIMA RONJENJA KOJI POSEDUJU KATEGORIJU STEČENU U NEKOJ DRUGOJ MEðUNARODNOJ ASOCIJACIJA (KOJA NIJE STEČENA U SAVEZU ORGANIZACIJA PODVODNIH AKTIVNOSTI SRBIJE – SOPAS) MOŽE SE PRIZNATI SPECIFIČNI DEO OBUKE NAKON UVIDA U PLAN I PROGRAM OBUKE KAO I UZ ODGOVARAJUĆU PROVERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI.
Proveru znanja i sposobnosti vrši Nastavna komisija SOPAS po utvrñenim standardima koje važe za sportske stručnjake u podvodnom sportu.
3. Izmirene finansijske obaveze prema SOPAS , na ime troškova izdavanja licence.
Osnovna licenca za rad u oblasti podvodnog sporta se mora obnoviti nakon jedne godine, pri čemu Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS može da propiše i dodatne uslove za svako naredno obnavljanje licence koje se sastoji od aktivnog učestvovanja na stručnim seminarima, predviñenim godišnjim planom stručnog usavršavanja SOPAS.

Član 10.

Za sticanje NACIONALNE LICENCE u oblasti podvodnog sporta na teritoriji Republike Srbije, neophodni su sledeći uslovi:
1. Minimalno Osposobljenost III nivoa, koja obuhvata savladanu teoretsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje odreñene vrste poslova
u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije;
1. Najmanje dvogodišnje radno iskustvo na poslovima demonstratora, trenera ili instruktora podvodnog sporta uz posedovanje OSNOVNE LICENCE od strane Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS, a u skladu sa ovim Pravilnikom. Uspešno završen kurs za zvanje Instruktor 2 zvezde u organizaciji SOPAS :
2. Izmirene finansijske obaveze prema Savezu organizacija podvodnih aktivnosti Srbije – SOPAS na ime troškova izdavanja licence.

Nacionalna licenca za rad u oblasti podvodnog sporta se mora obnoviti nakon dve godine, pri čemu Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS može da propiše i dodatne uslove za svako naredno obnavljanje licence.
Ovi uslovi podrazumevaju:
1) aktivno učestvovanje na obaveznim i fakultativnim stručnim seminarima ( predviñenim godišnjim planom stručnog usavršavanja Saveza )
2) Rad stručnjaka u praksi. Ispunjenost ovih uslova se procenjuje na osnovu rezultata ostvarenih i registrovanih od strane Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS

Član 11.

Za sticanje VIŠE NACIONALNE LICENCE u oblasti podvodnog sporta na teritoriji Republike Srbije, neophodni su sledeći uslovi:
1. Minimalno posedovanje Nacionalne licence u proteklih pet godina ili stečeno zvanje Trener podvodnog sporta kroz sistem visokih strukovnih ili akademskih studija, u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije;
2. Najmanje petogodišnje radno iskustvo na poslovima instruktora sa 2 zvezde uz posedovanje NACIONALNE LICENCE od strane SOPAS, a u skladu sa ovim Pravilnikom. Ispunjeni uslovi i stečeno zvanje Instruktora sa 3 zvezde od strane Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije -SOPAS
3. Izmirene finansijske obaveze prema SOPAS , na ime troškova izdavanja licence;

Viša Nacionalna licenca za rad u oblasti podvodnog sporta se mora obnoviti nakon tri godine, pri čemu SOPAS može da propiše i dodatne uslove za svako naredno obnavljanje licence. Ovi uslovi podrazumevaju:
1) aktivno učestvovanje na obaveznim i fakultativnim stručnim seminarima ( predviñenim godišnjim planom stručnog usavršavanja SOPAS ) i
2) doprinos stručnjaka praksi. Ispunjenost ovih uslova se procenjuje na osnovu rezultata ostvarenih u protekle tri godine ( obuka , učešće na stručnim skupovima )

Član 12.

UO Saveza na predlog Nastavne komisije SOPAS na početku kalendarske kodine utvrñuje spisak obaveznih i fakultativnih seminara stručnog usavršavanja i propisuje njihov način vrednovanja prilikom odreñivanja ispunjenosti uslova za dobijanje licence.

Član 13.

Kandidati koji su u akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili studijski program iz oblasti sporta i stekli odgovarajuće visoko ( ili više ) obrazovanje u oblasti sporta i završili odgovarajući kurs u organizaciji SOPAS automatski stiču Licencu ( dozvolu za rad ) osim najviše.
Licenca ( dozvola za rad ), kandidatima iz stava 1. ovog člana, traje tri godine od dana završetka školovanja.

Član 14.

Strani državljanin koji obavlja stručni rad u sportu u Republici Srbiji, pored uslova propisanih ovim Pravilnikom , mora da ispunjava i druge uslove utvrñene propisima kojima se ureñuje oblast zapošljavanja stranih državljanja u Republici Srbiji.

POSTUPAK LICENCIRANjA STRUČNjAKA

Član 15.

Postupak licenciranja sprovodi UO SOPAS na osnovu podnete dokumentacije i mišljenja Nastavne komisije SOPAS

Član 16.

Kompletna dokumentacija u postupku licenciranja stručnjaka mora da sadrži sledeće:
¬Zahtev za izdavanje licence popunjen na propisanom obrascu Saveza ¬Kratku radnu biografiju ( CV ) ¬Dve fotografije ( kao za ličnu kartu ili pasoš ) ¬Dokaz o plaćenim troškovima postupka licenciranja ( uplatnica ili izvod iz banke ) ¬Dokaz o stečenom stepenu obrazovanja ili stručne osposobnjenosti ( overena Diploma ili Uverenje ) ¬INSTRUKTORI RONJENJA KOJI POSEDUJU KATEGORIJU STEČENU U NEKOJ DRUGOJ ME•UNARODNOJ ASOCIJACIJA (KOJA NIJE STEČENA U SAVEZU ORGANIZACIJA PODVODNIH AKTIVNOSTI SRBIJE – SOPAS) POTVRDU O PROVERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI OD STRANE NASTAVNE KOMISIJE SOPAS.
¬Druge potrebne dokaze propisane ovim Pravilnikom, u zavisnosti od vrste licence koja se traži.

Član 17.

Postupak izdavanja Licence ( dozvole za rad ) stručnjacima, bez obzira na vrstu licence, sprovodi se na sledeći način:
1. Pojedinac ili organizacija koja traži dozvolu za rad u oblasti podvodnog sporta ( Licencu ) SOPASu podnosi kompletnu dokumentaciju.
2. Dokumentacija se prosleñuje Nastavnoj komisiji SOPAS ( Komisiji za licenciranje i kategorizaciju ) koja je pregleda i analizira u skladu sa standardima propisanim ovim Pravilnikom. Ukoliko dokumentacija nije kompletna, Komisija o tome obaveštava podnosioca zahteva i nalaže mu da je kompletira u roku od 15 dana. Ukoliko ni tada dokumentacije ne bude kompletna, Zahtev se automatski odbacuje.
3. Nastavna komisija SOPAS ( Komisija za licenciranje i kategorizaciju ) razmatra isključivo kompletnu dokumentaciju, nakon čega svoje mišljenje o podnosiocu zahteva sa predlogom za odlučivanje dostavlja UO SOPAS u roku od 15 dana od dana kada je dokumentacija evidentirana kao kompletna.
4. Konačnu odluku o vrsti licence, njenom izdavanju ili odbijanju zahteva donosi UO SOPAS većinom glasova od ukupnog broja svojih članova, u roku od 15 dana od dostavljenog mišljenja Nastavna komisija SOPAS (Komisije za licenciranje i kategorizaciju.)

5.UO SOPAS , u roku od 15 dana od donošenja Odluke, izdaje podnosiocu zahteva Dozvolu za rad ( Licencu ) koje sadrži pun naziv Licence i opis poslova koje njeno posedovanje omogućava. U slučaju da je zahtev podnosioca odbijen, UO SOPAS mu o tome izdaje odluku koja mora da sadrži obrazloženje razloga za neizdavanje Licence, sa poukom o pravnom leku.
6. Ukoliko podnosilac zahteva nije zadovoljan odlukom Predsedništva, može da podnese prigovor Skupštini SOPAS.

Član 18.

Troškove licenciranja, stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja plaćaju organizacije ili zainteresovani pojedinci.

PRESTANAK VAŽENJA I ODUZIMANJE LICENCE

Član 19.

Dozvola za rad u oblasti podvodnog sporta ( Licenca ) automatski prestaje da važi na dan isteka perioda na koji je izdata.
Sportski stručnjak, ili organizacija u kojoj je angažovan obavezni su da od UO Saveza zatraži produženje iste ili izdavanje druge licence mesec dana pre isteka važeće.
Ukoliko UO SOPAS u roku od 30 dana ne reši blagovremeno podneti zahtev, odnosno svojom neažurnošću prekorači rok do kojeg je važila prethodna licenca, sportski stručnjak ili sportska organizacija imaju pravo da i dalje obavljaju poslove koje im je omogućavala istekla licenca, sve do trenutka obnavljanja stare ili izdavanja nove licence.

Član 20.

Dozvola za rad u oblasti podvodnog sporta ( Licenca ) se sportskom stručnjaku ( Instruktoru ronjenja ) ili organizaciji oduzimaju u slučajevima kada se utvrdi:
¬Da tokom rada u oblasti podvodnog sporta obavljaju i poslove koji nisu propisani vrstom izdate licence; -Ukoliko se naknadno utvrdi da su podneli neistinitu ili krivotvorenu dokumentaciju na
osnovu koje im je izdata licenca; ¬Ukoliko u periodu trajanja licence izgube kadrovske i prostorne uslove neophodne za posedovanje izdate licence; ¬Ukoliko svojim aktivnostima narušavaju ugled SOPAS i služe se nečasnim i nedozvoljenim sredstvima.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Ovaj Pravilnik nakon usvajanja stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na sajtu SOPAS.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od mr joy taj Ned Nov 04, 2012 8:11 am

Jedno pitanje. Ko ce to da kontrolise ? Ako neko drzi kurseve kao drustvena firma a ne kao sportski klub, onda predpostavljam da SOPAS nema nadleznost da kontrolise drustvenu firmu. Ali me ispravi ako gresim.

Dubok pozdrav mr joy

ps. isti takav pravilnik postoji i u madjarskoj
avatar
mr joy

Broj poruka : 316
Godina : 53
Lokacija : Segedin - Pfaffstatten
Datum upisa : 30.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Ned Nov 04, 2012 8:41 am

Nebitno je da li je pojedinac, klub, firma ili nesto drugo, poenta je da je to strucni rad i da je Ministarstvo dalo SOPAS-u ingerencije da propisuje blize uslove za obavljanje te delatnosti i da vrsi kontrolu. Sve ovo je u cilju da se stane na put javasluku koji vlada na ovim prostorima. Uostalom vise puta do sada je bilo reci o tome, drzanju kurseva po kaficima, parkovima, bez ikakvih standarda, otvorene vode i slicno, da se ne vracamo na stare teme.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od . taj Ned Nov 04, 2012 11:24 pm

.


Poslednji izmenio vlada747 dana Čet Jun 27, 2013 11:10 am, izmenjeno ukupno 1 puta

.
Admin

Broj poruka : 507
Datum upisa : 29.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Ned Nov 04, 2012 11:30 pm

A zasto to mislis, ne razumem, sto bi se neko ko radi kako treba plasio bilo kakve kontrole i bezao od licence
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od . taj Pon Nov 05, 2012 4:23 am

.


Poslednji izmenio vlada747 dana Čet Jun 27, 2013 11:10 am, izmenjeno ukupno 1 puta

.
Admin

Broj poruka : 507
Datum upisa : 29.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od mr joy taj Pon Nov 05, 2012 4:48 am

Zelim puno srece ! Mada sam skeptican, posto to ne funkcionise nigde zasto bi onda funkcionisalo bas u Srbiji ?
U vise navrata smo vec pricali na tu temu. I moje misljenej je i dalje isto.

Ali ajd daj Boze da bude drugacije i da ne budem u pravu.

Dubok pozdrav mr joy
avatar
mr joy

Broj poruka : 316
Godina : 53
Lokacija : Segedin - Pfaffstatten
Datum upisa : 30.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Pon Nov 05, 2012 5:11 am

vlada747 ::Jel me zezas ili stvarno tako mislis?


Ozbiljan sam, pa ako je SOPAS ulozio napor da se konacno modernizuje i izadje iz decenijskog klisea koji su napravili Scubasaurusi zasto mi kao Instruktori ne bi prihvatili da se uvede neki red, pogotovo sto ce se sada sve menjati u skladu sa pravilima koja vaze svuda u svetu, pocev od revizije i dorade zastarelog UZOR-a, preko obaveznog osiguranja Instruktora, minimumom standarda opreme sa kojom se vrsi obuka i tako dalje, da ne nabrajam sada, zar mislis da tu ima neceg loseg. Uostalom standardi svih ronilackih asocijacija kazu da pre svega moraju biti ispostovani lokalni propisi i standardi. I ja sam u Egiptu morao da polazem za lokalnu licencu iako sam uveliko imao Instruktorske kategorije.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od . taj Pon Nov 05, 2012 3:14 pm

.


Poslednji izmenio vlada747 dana Čet Jun 27, 2013 11:10 am, izmenjeno ukupno 1 puta

.
Admin

Broj poruka : 507
Datum upisa : 29.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od . taj Pon Nov 05, 2012 3:17 pm

.


Poslednji izmenio vlada747 dana Čet Jun 27, 2013 11:47 am, izmenjeno ukupno 1 puta

.
Admin

Broj poruka : 507
Datum upisa : 29.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Pon Nov 05, 2012 9:49 pm

Evo ovako

1. Kao i sve ostale odluke, dokument i slicno, po Statutu i ovo mora proci kroz UO, a Instruktori uvek imaju pravo na primedbe i sugestije. Ostali Instruktori ce biti priznati kada ispune uslove koje ovaj pravilnik propisuje.

2. Razlika je u tome sto ubuduce neces morati da budes clan SOPAS-a ako neces, a moci ces da radis kao Instruktor, ovo je napravljeno upravo zbog toga da se omoguci rad Instruktorima ostalih asocijacija koji zele da rade samostalno. Naravno, moraces da imas Licencu.

3. Nisi u toku, ali dosta promena se desilo.

4. Naravno, u skladu sa mogucnostima, pare koje SOPAS dobija su smesne, a takmicari su vec finansirani iz tih sredstava, ne zaboravi da je i Branko Petrovic sponzorisan od strane SOPAS-a

5. Nema sta ko da ocenjuje druge asocijacije, ovde je poenta da se vrsi provera opstih sposobnosti koje su propisane lokalnim pravilima, a mora ih ispunjavati svaki Instruktor. Pa i u firmi kada se zaposlis imas probni rad, bez obzira na diplomu, pa ako nemas pojma dzabe ti sve, mozes sa njom d... da obrises.
U svakom slucaju ce biti odredjeni i Instruktori koji ce kontrolisati rad u praksi, znaci rad onih koji poseduju licence, a s obzirom da ima Instruktora koji su i u drugim asocijacijama, oni odlicno poznaju standarde, tako da ce svi oni koji budu imali Licencu, a pritom ne rade kako treba biti podlozni sankcionisanju, bez obzira da li su CMAS, PADI, SSI ili nesto drugo.
To u praksi znaci, kada si ti kao ucenik nezadovoljan, obratis se SOPAS-u, napises sta i kako je prekrseno i onda se posalje Instruktor koji je odredjen za tu asocijaciju (mora u svakom slucaju i sam da bude u istoj) da utvrdi nepravilnosti, i ako recimo primera radi utvrdi da PADI Instruktor radi CESU sa 2 metra pise izvestaj SOPAS-u i PADI-ju da je taj Instruktor prekrsio standarde. Ne znam sta tu ima lose, jel mislis da takav Instruktor treba i dalje da radi ili ga treba kazniti.

Sve ovo je inace SOPAS duzan da uradi po Zakonu o sportu.

A sto se sajta tice, slazem se da je i vise nego katastrofalan, ali to nema nikakve veze sa obukom, cak i da ga nema uopste. Odrzavanje i vodjenje sajta kosta, a tu se opet vracamo na finansije koje su bedne, ja bi licno voleo da mozemo od drzave da dobijemo mnogo vise para pa da onda kao clanovi imamo mnogo vise privilegija poput besplatnog bazena, seminara, organizacije ronjenja i slicno, ali i sam znas da je to nemoguce.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od mr joy taj Pon Nov 05, 2012 10:59 pm

Procitao sam jos par puta pravilnik. I po mom misljenju ( to je samo moje licno misljenje, sto ne znaci da sam u pravu) nije bas dobar. Fakticki apsolutno jedan instruktor koji nije CMAS instruktor treba da udovolji silne kriterijume da bi mogao da drzi kurs.
Vec na pocetku u clanu 2.
Sportski stručnjaci u oblasti podvodnog sporta su lica koja imaju:
1) odgovarajuće visoko ili više obrazovanje u oblasti sporta i fizičke kulture, stečeno u visokoškolskim ustanovama i odgovarajuću obuku za instruktore ronjenja u Nadležnom granskom savezu ¬Savezu organizacija podvodnih aktivnosti Srbije ¬SOPAS ili
2) odgovarajući nivo stručne osposobljenosti stečene u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije i ovim Pravilnikom.

Pod brojem 1.
Jel treba da ima zavrseni fakultet ili da bude CMAS instr. ? Znaci ako nemas fakultet ili nisi CMAS instr. ne mozes da drzis kurs.
Pod brojem 2.
Nivo strucne osposobljenosti ? Jel moze neko da postavi tu taj zakon i pravilnik ? Da vidim sta pise u njemu.
Veoma je tesko da se odredi jedan pravilnik za asocijacije koje se razlikuju po mnogim pravilima. Bas zbog toga i ima na svetu puno asocijacija jer svako je zeleo da se po necemu ralikuje od drugih.
Nece ni jedna asocijacija da da saglasnost da SOPAS oduzima licence instruktorima.
Svi znamo da teoretski u svakopj asocijaciji postoji komisija za kontrolu. Ali isto tako znamo da te komisije fakticki jedino onda reaguju kada dobiju neku prijavu. A isto tako znamo da ima jako puno instruktora u svim asocijacijam koji rade kurseve ispod svakog kriterijuma. Pa opet niko ih ne prijavljuje.
I tu na forumu smo u vise navrata pricali o instruktorima koji rade kurseve ispod svakog kriterijuma. I jel ih neko prijavio????? Oni rade i dalje.
Takvih instruktora ima i u madjarskoj i svugde po svetu. Jako je mali broj onih isntruktora kojima je oduzeta licenca.

Sto se tice sajta, za odrzavanje sajta ne treba puno para nego puno volje da to radi neko. Takvih problema ima i u UEF. I vise godina unazad probamo da uradimo nesto ( mi instr. stalno trazimo od odgovornih lica da nam daju mogucnost da odrazavamo sajt, ali nece ).

Ali zelim puno energije SOPAS-u da krene u nekom smeru koji ce poboljsati ronjenje u Srbiji. Ali se bojim da ce to biti borba sa vetrenjacom.

Dubok pozdrav mr joy
avatar
mr joy

Broj poruka : 316
Godina : 53
Lokacija : Segedin - Pfaffstatten
Datum upisa : 30.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Karabiner taj Pon Nov 05, 2012 11:13 pm


Karabiner

Broj poruka : 26
Datum upisa : 15.08.2012

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Pon Nov 05, 2012 11:18 pm

Sve to je propisao Zakon, visokoskolska ustanova je u ovom slucaju DIF, i tu se organizuje polaganje ispita. To je vecina nas zavrsila i tu nema nicega nejasnog.
Sto se CMAS Instruktora tice, oni za Licencu ne moraju da prodju proveru jer su je vec prosli prilikom polaganja za Instruktorske kategorije (vazi samo za CMAS Instruktore SOPAS-a)

Ukratko receno, svaki Instruktor bilo koje asocijacije (svetski priznate) koji bude polozio strucni ispit na DIF-u i bude dobio potvrdu o proveri od Nastavne komisije dobice Licencu.

Sto se oduzimanja Licence tice, nece SOPAS oduzimati tudju licencu vec samo svoju, sto znaci da neces moci da radis jer je ona neophodna za isti.

Stvar je tu vrlo jednostavna, isti ti Instruktori o kojima smo vodili polemiku na ovim stranama ce sada biti kaznjeni za takve stvari bez obzira da li su CMAS-ovi ili neke druge asocijacije, znaci kada te uhvate da drzis kurs sa ivice bazena sa rukama u dzepovima ima da ti se oduzme Licenca pa makar bio i sam Predsednik SOPAS-a.

avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Karabiner taj Pon Nov 05, 2012 11:32 pm

vlada747 ::I jos jedna stvar na temu modernizacije SOPAS-a.

Po svim svetskim merilima web stranica firme, preduzeca, organizacije je ogledalo istih.

Sta mislis o tome?

V.

Vrlo lepa poenta.

Pre nego sto krenu da uredjuju ronilastvo u Srbiji mogli bi da urede osnovne stvari u vezi same organizacije. Primera radi da svi clanovi i kontakti udruzenja imaju ime.prezime@sopas.rs a ne veseli.ronilac@globalnimejl.com ili jos gore ime.kluba@lokalniprovajder.rs

Karabiner

Broj poruka : 26
Datum upisa : 15.08.2012

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Pon Nov 05, 2012 11:41 pm

Ne bih da mnogo mudrujem, ali sad svako moze poceti da izmislja niz gluposti koje nemaju veze sa ronjenjem, elementarno je vaspitanje i da se covek predstavi imenom i prezimenom, pa nisam nesto primetio da je dosta ljudi ovde to i uradilo, a svi vole da pametuju.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Karabiner taj Uto Nov 06, 2012 12:23 am

Kaze se da je svet dozivljaj u ocima posmatraca. Ono sto je nekom beznacajno drugom moze biti golemo sto ne znaci da je sustinski bitno al’ svakako je detalj koji upotpunjuje sliku.

Rec je o pristupu stvarima i sagledavanju kompletne slike.

Ovo je moje misljenje kao forumasa pod imenom Karabiner. Sa ovim se moze sloziti vecina ili opet niko i upravo se po tome klasifikujemo po internetu. Jedna od stvari koja je ucinila Internet velikom stvari i globalnim fenomenom je upravo prilika da ljudi komuniciraju na razlicite nacine. Ne postoji zakon, pravilo ili bilo koji nacin „prinude“ da se neko mora predstaviti ako zeli da kaze sta misli niti je to potrebno. Izneto je misljenje a ostali sa njim mogu da se sloze ili ne... Cest primer ovome su silni komentari citalaca na odredjene vesti u elektronskim novinama. Niko se ne predstavlja ali ljudi iznose svoje stavove i o tome se debatuje. Ako je ovo nejasno onda mislim da je odsutno elementarno poznavanje funkcionisanja stvari na Internetu i tzv. Internet „kulture“... Ono sto sam primetio da je prilicno ucestalo na ovom forumu je da ne mozemo da iznosimo svoja zapazanja zato sto se nismo predstavili????? Jel je to elementarna kultura????? Ja se izvinjavam sto mene moji roditelji nisu vaspitali da je elementarna kutlura da se predstavis na nekom Internet forumu koji ce biti tek izmisljen za 40 godina. Bez imena i prezimena, JMBG-a i ostalog ja jednostavno nemam mozga.

Slazem se, „svi vole da pametuju“ pa evo i ja to radim.

Karabiner

Broj poruka : 26
Datum upisa : 15.08.2012

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Uto Nov 06, 2012 1:01 am

Niko te i ne tera da se predstavis, ali onda ne treba da diskutujes o stvarima koje su strucne prirode, to je kao kada bi pekar otisao na savetovanje lekara i poceo da mudruje, sta on pametno moze da kaze osim da mu se ne svidja recimo kroj lekarske uniforme, i onda bi neko ustao i rekao, a vi ste kolega........... I onda bi nastao muk. Moze nama da se ne svidja i mnogo toga sto donosi Skupstina, ali nas niko ne pita, pitaju se poslanici, diskutuju, glasaju i to je to, svidjalo se to nama ili ne. Uostalom niko nam niti brani, niti je branio da se kandidujemo za iste, pa svakom koliko je sposoban, ista je takva i ovde situacija, pa ne moze u Savezu da se pita bilo ko, ipak treba da postoje neke predispozicije, a ko ima zelju se u nekom momentu pita neka zapne pa neka dogura do neke pozicije u Savezu radom i trudom pa ce se sigurno jednog dana pitati.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Karabiner taj Uto Nov 06, 2012 1:28 am

Nisi me razumeo. Ni jednog momenta se nisam osvrnuo na pravilnik, sadrzaj i ostalo u njemu. Dodao sam link ka zakonu o sportu koji sam procitao da bih razumeo celu pricu na koji se pravilnik poziva i ostavio ga u temi da posluzi i ostalima.

Ja sam govorio o izgledu Internet prezentacije navedenog saveza sa stanovista posetioca ili nekog potencijalnog korisnika. Svakog dana, svako od nas poseti barem 5 razlicitih sajtova i svi dobro umemo da prepoznamo ko je i na koji nacin u koraku sa razvojem Interneta. Internet prezentacija je komunikacija sa svetom.

Sa zeljom da opet ne budem shvacen pogresno... Ja mogu da budem i veliki "strucnjak" u ronjenju ili ne moram.... a na osnovu cega ce se to meriti na ovom forumu? Da li po smislenosti onoga sto pisem ili po onome sto stavim u potpis?
Karabiner

Broj poruka : 26
Datum upisa : 15.08.2012

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Uto Nov 06, 2012 1:46 am

Pokusavam da ti objasnim da je internet stranica nebitna za materiju o kojoj diskutujemo, bitno je da ima osnovne informacije koje su od koristi klubovima koji su njeni clanovi, a sto se tice Instruktora koji nece da budu clanovi (o njima trenutno ovde diskutujemo) njih savrseno briga sta radi i cime se bavi SOPAS, oni zavrse obuku na DIF-u, verifikuju se pred Nastavnom komisijom, dobiju Licencu i savrseno ih boli uvo za sve ostalo, rade po Zakonu i ne bave se politikom.

A sto se strucnosti tice, to se dokazuje predstavljanjem, kao sto rekoh, kad odes kod lekara tamo lepo pise Prof.Dr.Pera Peric, tako da znas da ti lek nije prepisala slucajno baba sera koja radi tu.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Karabiner taj Uto Nov 06, 2012 2:55 am

Karabiner ::
Sa zeljom da opet ne budem shvacen pogresno... Ja mogu da budem i veliki "strucnjak" u ronjenju ili ne moram.... a na osnovu cega ce se to meriti na ovom forumu? Da li po smislenosti onoga sto pisem ili po onome sto stavim u potpis?


Nadam se da je sad jasnije?

Sve vreme pricam o Internetu i forumu. Doktor i ostali primeri su stvari iz stvarnog zivota, prilicno neuporedivi sa Internetom.
Mogu staviti u potpis ili napisati na ovim stranicama da sam "Bog ronjenja" odnosno staviti "najprestiznije" ronilacke kategorije ili sta vec a onda u prvom narednom postu pokazati elementarno nepoznavanje najosnovnijih stvari.

Hocu da kazem da na Internetu mozemo biti ono sto pozelimo a da je sam sadrzaj onoga sto postavljamo nesto sto nas potvrdjuje ili demantuje.

Karabiner

Broj poruka : 26
Datum upisa : 15.08.2012

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od . taj Uto Nov 06, 2012 8:42 am

.


Poslednji izmenio vlada747 dana Čet Jun 27, 2013 11:11 am, izmenjeno ukupno 1 puta

.
Admin

Broj poruka : 507
Datum upisa : 29.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Karabiner taj Uto Nov 06, 2012 10:39 am

Zvanicna stranica CMAS-a nije nista spektakularno ali je u koraku sa vremenom. Podaci sa njihove kontakt stranice izgledaju ovako;

Contact

CMAS BANK ACCOUNT

Banque Populaire Provencale et Corse (BPPC)

245, bd. Michelet
BP 25.
13274 Marseille Cedex 0
FRANCE
IBAN: FR76 1460 7001 0536 0134 8137 778
SWIFT/BIC: CCBPFRPPMAR
BANK CODE: 14607
GUICHET CODE: 00105


CMAS HEADQUARTERS
Viale Tiziano, 74
00196 Roma
Italy
Tel: 0039 06 3211 0594 / 3
Fax: 0039 06 3211 0595

Mrs. CAFINI Giusy
General Administration
e-mail: cmas@cmas.org

Mr ORLANDO Cristiano
Resp. Technical Committee
e-mail: tec@cmas.org

Mrs. D'ELIA Iona
Resp. Sport Committee
e-mail: spo@cmas.org

E-MAIL PROBLEMS

Marco Pennelli
e-mail: mail-support@cmas.org


MANAGEMENT SYSTEM ASSISTANCE

Mr. Cristiano Valente
e-mail: support@cmas.org

Sto se licenciranja tice meni to izgleda kao kad bi u nasoj drzavi trazili da dodatno verifikujes diplomu sa Kembridza ili nekog drugog svetski poznatog univerziteta tako sto ces otici u Ministarstvo prosvete (ili negde slicno) da te oni jos malo propitaju.

Zna se "tezina" takvih diploma i zna se da ona vec u toku studija otvara mnoga vrata.

Mene zanima, ako se vec zna ko su ljudi koji ne drze obuke kako treba, zasto niko ne napise njihova imena (za pocetak ovde na forumu) pa da svet zna i da ih se kloni?

Karabiner

Broj poruka : 26
Datum upisa : 15.08.2012

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Uto Nov 06, 2012 11:07 am

vlada747 ::Srki

1. Ocigledno me nisi razumeo. Sta ako sam ja instruktor po PADI-u i hocu da ucestvujem u kreiranju Pravilnika? Ipak se tice i mog buduceg poslovanja. Jel to znaci da sam u startu izostavljen i da moram da aminujem nesto sto mi ne odgovara?

2. Kome ce ici pare od licenciranja? SOPAS-u? A sto ne Ministarstvu sporta? Oni ipak koliko toliko ulazu u takmicare. To je ono sto sam hteo u prethodnom postu da kazem. Otimanje para na legalan nacin. Hocu da budem licencirani instruktor, ali neka mi naplate samo troskove a ne i da tesko steceni novac od kurseva bacam u rupu bez dna. Sem licence, ja od SOPAS-a necu imati nista. Niti je iko imao osim uzih krugova Scubasaurusa (nepotizam). Ako je cilj da se uvede red u haos, ne mozes ocekivati da oni koji su ga i izazvali (Scubasaurusi) sede u redovima SOPAS-a. Seti se sta je tebi trebalo da dobijes licencu instruktora po CMAS-u.

3. Sigurno da nisam u toku, od takvih Scubasaurus-a sam pobegao u PADI. A tamo se sigurno nece nista promeniti narednih milion godina. A da ne pricamo o "modernizaciji". Takvih dupelizaca i dizaca ruku na sastancima SOPAS-a ima koliko hoces. Mozete da pricate o Slobi Panicu sta god hocete, ali koliko vidim on je jedini koji "na njemu svojstven nacin" pokusava da pokaze da neke stvari nisu u redu.

4. Branko Petrovic. A da li znaci da i drugi koji osvajaju medalje mogu da racunaju na sponzorstvo SOPAS-a? Ako je tako, odmah cu poslati Lenu, Natasu i Tijanu da se prijave za takmicenje u Zagrebu. (http://www.alo.rs/sport/ostali-sportovi/izronile-bronzu-srbiji/653). Mozda je ipak trece mesto u svetu nedovoljno da bi se vest o njima pojavila na web stranici SOPAS-a (buduce nacionalne organizacije svih ronilaca Srbije).

5. Sto se tice poredjenja firme i SOPAS-a, hmmmmm. Kod mene stvari ovako stoje. Kad trazim novi posao a oni me posle 15 godina rada bez i jedne mrlje u karijeri, uz preporuke svih prethodnih poslodavaca, uslovljava probnim radom... Takav poslodavac je budala i nikada nece imati profesionalnog radnika.
A sto se tice obuke, seti se svog pocetka. Da li si znao da je rizicno skakati sa 5 metara sa full opremom ili bezuslovno verovao instruktoru koji ti kaze da moras da skaces? A kad pominjes CESU, u kom od beogradskih bazena mozes kursisti da pokazes tu vestinu? Tas, mozda Vracar i.... podseti me koji beogradski bazen ima vecu dubinu od 2 metra. (http://www.scuba-instructors.co.uk/padi-dive-skills-controlled-emergency-swimming-ascent-cesa.htm). A inace za CESU dubina bazena nije od presudnog znacaja (naravno da u decijem bazencicu nema svrhe raditi tu vestinu). A ovaj je verovatno izgubio PADI-evu licencu (http://www.youtube.com/watch?v=nCcvy-H6ijQ).

6. Da li ce licencirani PADI ili SSI instruktor koji nije clan SOPAS-a imati pravo ucesca u radu SOPAS-a? Nece. SOPAS podrzava samo CMAS i dok se to ne promeni, PRAVILNIK o licenciranju mogu da obese o rep.

7. Da li su Pravilnikom izuzeti CMAS 3* i PADI DM? Ipak i oni mogu da ucestvuju u obuci. Hoce li i oni morati da se licenciraju?


Kao sto sam rekao Pravilnik je u ovakvom obliku blago smesan.

Nisam instruktor ali mogu tebi, kao delegatu SOPAS-a na stranicama ovog foruma, da predlozim nesto sto mozes preneti kao predlog.

Licenciranje instruktora treba da bude po automatska po preporukama asocijacija. Npr, ako u PADI-u ne postoji bilo kakva prijava protiv instruktora, ne vidim zasto bi SOPAS osporavao licenciranje. Ako pak SOPAS trazi dlaku u jajetu, niko ne bi trabalo da dobije licencu.
A kako su poceli ("molimo instruktore SOPAS-a da daju predlog"), tesko da se ce to proci na ovoj geografskoj sirini i duzini.

Sve u svemu, svetlo na kraju tunela se ne nazire. Dosta vode ce proci Savom i Dunavom pre nego sto ce nepristrasni Pravilnik o radu instruktora izaci na svetlo dana.

V.

P.S. Slazem se sa tobom da web stranica SOPAS-a nije predmet ove rasprave, ali pomenuli smo modernizaciju, pa rekoh da kazem nesto i na tu temu. A Karabinjer je u pravu kad je pomenuo da clanovi SOPAS-a moraju da imaju zvanicne email adrese SOPAS-a a ne google ili yahoo. Vrlo je neprofesionalno. U mom poslu kada dobijem mail sa takvom adresom, znam da se radi o nekom ke nema blage veze za profesionalnim poslovanjem.

Pisem ti zadnjih sat vremena i sad mi ispade mis i obrisa sve, pisem sutra od pocetka :-)
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od SRDJAN taj Uto Nov 06, 2012 11:11 am

Karabiner ::Zvanicna stranica CMAS-a nije nista spektakularno ali je u koraku sa vremenom. Podaci sa njihove kontakt stranice izgledaju ovako;

Contact

CMAS BANK ACCOUNT

Banque Populaire Provencale et Corse (BPPC)

245, bd. Michelet
BP 25.
13274 Marseille Cedex 0
FRANCE
IBAN: FR76 1460 7001 0536 0134 8137 778
SWIFT/BIC: CCBPFRPPMAR
BANK CODE: 14607
GUICHET CODE: 00105


CMAS HEADQUARTERS
Viale Tiziano, 74
00196 Roma
Italy
Tel: 0039 06 3211 0594 / 3
Fax: 0039 06 3211 0595

Mrs. CAFINI Giusy
General Administration
e-mail: cmas@cmas.org

Mr ORLANDO Cristiano
Resp. Technical Committee
e-mail: tec@cmas.org

Mrs. D'ELIA Iona
Resp. Sport Committee
e-mail: spo@cmas.org

E-MAIL PROBLEMS

Marco Pennelli
e-mail: mail-support@cmas.org


MANAGEMENT SYSTEM ASSISTANCE

Mr. Cristiano Valente
e-mail: support@cmas.org

Sto se licenciranja tice meni to izgleda kao kad bi u nasoj drzavi trazili da dodatno verifikujes diplomu sa Kembridza ili nekog drugog svetski poznatog univerziteta tako sto ces otici u Ministarstvo prosvete (ili negde slicno) da te oni jos malo propitaju.

Zna se "tezina" takvih diploma i zna se da ona vec u toku studija otvara mnoga vrata.

Mene zanima, ako se vec zna ko su ljudi koji ne drze obuke kako treba, zasto niko ne napise njihova imena (za pocetak ovde na forumu) pa da svet zna i da ih se kloni?

Ne znam sta si se ti uhvatio sajta, a s obzirom da si juce dosao na forum i da si koliko vidim poprilicno neinformisan bespredmetno je da sad ti izvodis neke zakljucke i ocenjujes da li nesto vredi i koliko, a i o ljudima koje pominjes se dosta pisalo pa nikom nista, za takve ce ovaj pravilnik biti bogom dan.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Licenciranje instruktora u Srbiji

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 5 1, 2, 3, 4, 5  Sledeći

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu