UROR iz 99.

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole

UROR iz 99.

Počalji od milutinm taj Sub Jan 10, 2009 5:49 am

SOPAS - USLOVI I STANDARDI ZA OBUKU RONILACA
I. OPŠTE ODREDBE

• DEFINICIJA RONJENJA
Ronjenje je boravak ronioca pod vodom uz osiguranje fizioloških uslova di¬sanja (ronjenje sa aparatom) ili bez osiguranja tih uslova (ronjenje na dah).
Ronjenje počinje onog trenutka kad ronilac zaroni i prestane disati atmosferski vazduh, a prestaje kad nakon izronjavanja počne ponovo da ga diše.
Dubina ronjenja ograničena je prirodnim i tehničkim faktorima, kao i ka¬tegorijom ronioca.
Stažnim ronjenjem se smatra svako ronjenje izvedeno prema odredbama ovog Pravila, koje je upisano u ronilačku knjižicu i dnevnik ronjenja orga¬ni¬za¬cija.

• 1.2. Kategorizacija ronilaca
U zavisnosti od godina starosti, iskustva, teorijske i praktične obuče¬nosti i ronilačke aktivnosti kategorije ronilaca su sledeće:
• ronilac sa 1 zvezdom (R1)
• ronilac sa 2 zvezde (R2)
• ronilac sa 3 zvezde (R3)
• ronilac sa 4 zvezde (R4)
• instruktor sa 1 zvezdom (M1)
• instruktor sa 2 zvezde (M2)
• instruktor sa 3 zvezde (M3)
Podaci o stečenoj kategoriji unose se u ronilačku knjižicu, a mogu se potvrditi karticom i diplomom.

• 1.3. Opšti uslovi za sticanje kategorija
Da bi se steklo zvanje bilo koje kategorije iz tačke 1.2. ovog Pravila kandidat mora ispuniti sledeće opšte uslove:
da je član kluba - organizacije čija je osnovna delatnost bavljenje podvodnim aktivnostima i koja je član Saveza;
da je dobrovoljno opredeljen za bavljenje podvodnim aktivnostima (lica koja nisu punoletna moraju imati potvrdu o saglasnosti roditelja - staratelja);
da ima lekarsko uverenje za bavljenje podvodnim aktivnostima ne starije od 6 meseci izdato od ovlašćene ustanove ili lekara specijaliste podvodne ili sportske medicine;
da savlada teorijske i praktične sadržaje i ovlada veštinama predvidjenim za odredjenu kategoriju;
da prethodnu kategoriju nije stekao u tekućoj kalendarskoj godini
da ispunjava specifične uslove predvidjene za svaku pojedinu kategoriju.

• 1.4. Standardi i uslovi ronilačkih kategorija

1.4.1. RONILAC SA JEDNOM ZVEZDOM (R1)
Osposobljen je da uz pratnju instruktora ili ronioca sa 3, odnosno 4 zvezde rekreativno roni u otvorenoj vodi do dubine od 20 metara.
Ronioci sa 1 zvezdom rone u krivulji sigurnosti i nemaju sukcesivna ronjenja.
U ronilačkoj grupi ne može biti više od 2 para ronilaca sa 1 zvezdom.
Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 14 godina;
da je plivač i
da je sposoban da roni na dah.
Sadržaj ispita za sticanje kategorije:
provera teoretskog znanja (po pravilu testiranje);
ulazak u vodu i plivanje na disalicu sa LARO opremom u dužini od 100 metara;
pravilan zaron, raspremanje i opremanje na dubini od 3-5 metara i
bratsko disanje u pokretu sa promenom pravca.
Ispit se polaže pred instruktorom koji je realizovao kurs.
avatar
milutinm
Admin

Broj poruka : 286
Godina : 34
Lokacija : Beograd, Dobre Vode(Bar)
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika http://ronjenje.forumado.net

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od milutinm taj Sub Jan 10, 2009 5:50 am

1.4.2. RONILAC SA DVE ZVEZDE (R2)
Poseduje odredjena ronilačka iskustva i osposobljen je da u paru sa roniocem iste ili više kategorije roni do dubine od 30 metara.
Obučen je za sukcesivna ronjenja.
Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 15 godina;
da je u kategoriji ronioca sa 1 zvezdom imao najmanje 30 stažnih ronjenja i dva specijalistička kursa (tačka 1.7.2. pod 5. i 14.);
da položi prijemni ispit čiji je sadržaj odredjen sadržajem ispita za sticanje prethodne kategorije.
Sadržaj ispita za sticanje kategorije:
provera teoretskog znanja (po pravilu testiranje);
plivanje sa LARO u dužini od 300 metara;
uron na dubinu od 8 metara i raspremanje i opremanje LARO;
bratsko disanje u pokretu sa promenom pravca
orijentacija pomoću orijentira na dnu.
Ispit se polaže pred komisijom čiji je predsednik instruktor koji je realizovao kurs.

1.4.3. RONILAC SA TRI ZVEZDE (R3)
Potpuno je obučen i utreniran da roni, vodi i organizuje ronjenja. Roni do dubine od 40m, a u uslovima specijalnih ronjenja (spašavanje, ronilački radovi itd.) dubina ronjenja ograničena prema medijumu koji diše. Kompetatan je da vodi dva para ronioca sa 1 zvezdom i osposobljen da asistira pri realizaciji kurseva do svoje kategorije.

Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 18 godina;
da je u kategoriji ronioca sa 2 zvezde imao najmanje 50 stažnih ronjenja i dva specijalistička kursa i to spašavanje i pružanje prve pomoći;
da je od sticanja prethodne kategorije proteklo dve godine;
da položi prijemni ispit čiji je sadržaj odredjen sadržajem ispita za sticanje prethodne kategorije;
da poseduje dozvolu za upravljanje čamcem.
Sadržaj ispita za sticanje kategorije:
posle završetka svake nastavne jedinice iz programa kursa rukovodilac kursa ocenjuje rad kandidata. Ocena praktičnog dela ispita je srednja ocena, s tim da kandidat mora biti pozitivno ocenjen za svaku nastavnu jedinicu. Ocena praktičnog zadatka na ispitu unosi se kao jedna od ocena za nastavne jedinice. Praktičan zadatak na ispitu je:
uron na dubinu od 10m i raspremanje i opremanje LARO;
orijentacija pod vodom uz upotrebu instrumenata;
plivanje sa LARO u dužini od 500 metara vremenski ograničeno u skladu sa uslovima akvatorije;
spašavanje unesrećenog sa 20 metara dubine i pružanje efikasne pomoći uz upotrebu O2;
provera teoretskog znanja se vrši usmenim odgovaranjem na po tri pitanja iz svake nastavne celine;
Ispit se prijavljuje Nastavnoj komisiji Saveza 30 dana pre održavanja i ista ima pravo da prihvati predložene ispitivače ili imenuje svog delegata.

1.4.4. RONILAC SA ČETIRI ZVEZDE (R4)
Ronilac sa tri zvezde koji ima izuzetno iskustvo u organizaciji i realizaciji ronjenja. Može asistirati pri realizaciji svih kurseva do svoje kategorije i upraktičnom delu kursa za M1. Osposobljen je da samostalno organizuje i realizuje sve vrste ronilačkih aktivnosti sem obuke ronilaca.
Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 25 godinu;
da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmanje 100 stažnih ronjenja;
da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u organizaciji deset ronilačkih akcija (kursevi, ekskurzije, ronilački centri, takmičenja...)
da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti instruktor sa dve zvezde ili tri zvezde;
kategoriju dodeljuje Nastavna komisija Saveza na predlog i uz obrazloženje matičnog kluba čiji je član poslednje tri godine.
avatar
milutinm
Admin

Broj poruka : 286
Godina : 34
Lokacija : Beograd, Dobre Vode(Bar)
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika http://ronjenje.forumado.net

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od milutinm taj Sub Jan 10, 2009 5:50 am

1.4.5. INSTRUKTOR SA JEDNOM ZVEZDOM (M1)
Iskusan ronilac sa tri zvezde koji je kroz kurs za instruktore osposobljen da samostalno organizuje i vodi kurs za sticanje kategorije ronioca sa jednom zvezdom.
Ostvaruje sva prava ronioca sa četiri zvezde i kompetentan je za održavanje teorijske i praktične obuke na odredjenim specijalističkim i kursevima za ronioce sa jednom zvezdom, kao i realizaciju praktičnog dela kursa za R2 i R3. Može da asistira na kursevima za M1.
Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 21 godinu;
ima završenu srednju školu (IV stepen stručne spreme);
da je u kategoriji ronioca sa 3 zvezde imao najmanje 100 stažnih ro¬njenja od čega 30 preko 30 metara i dva specijalistička kursa pre¬ma izboru ( tačka 1.7.2 pod 1, 13, 19 i 20);
da ima preporuku Kluba čiji je član poslednje dve godine;
da je kao ronilac sa 3 zvezde učestvovao u svojstvu asistenta na dva kursa za ronilačke kategorije;
da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora koji mora biti in¬struktor sa dve zvezde;
da je završio (najkasnije dve godine po završetku specijalističkog dela kursa) opšti deo kursa u visokoškolskoj ustanovi ili drugoj čiju kompetentnost priznaje Nastavna komisija;
da položi prijemni ispit čiji je sadržaj identičan teoretskom sadržaju ispita za sticanje kategorije ronioca sa 3 zvezde, kao i da korektno izvede praktični zadatak sa ispita za ovu kategoriju (nedovoljno poznavanje jedne tematske celine ili nekorektno izvodjenje praktičnog zadatka eliminiše kandidata sa kursa).

Sadržaj ispita za sticanje kategorije:
posle završetka svake nastavne jedinice iz programa kursa ruko¬vo¬di¬lac kursa ocenjuje rad kandidata, s tim da kandidat mora biti pozitivno ocenjen za svaku nastavnu jedinicu. Ovako dobijena srednja ocena je jedna od komponenti ko¬načne ocene.
Na završnom delu ispita kandidat slučajnim izborom (izvlačenjem cedulje) bira temu iz programa teorijske nastave sa kursa za sticanje kategorije R1. Nakon pripreme od minimum 30 minuta uz korišćenje literature kandidat izlaže gradivo u okviru kompletnog nastavnog časa. Ocena ovog dela ispita čini ravnopravnu komponentu završne ocene.
Ravnopravnu komponentu završne ocene čini i srednja ocena sa opšteg dela ispita.
Ispit se polaže pred tročlanom komisijom čiji je predsednik delegat (M3)koga imenuje Nastavna komisija Saveza.

1.4.6. INSTRUKTOR SA DVE ZVEZDE (M2)
Poseduje veoma visok stepen teorijskog i praktičnog znanja i iskustva iz oblasti ronjenja i pedagogije. Osposobljen je za vodjenje kurseva za sve ronilačke kategorije, kao i za realizaciju specijalističkog dela kursa za instruktora sa jednom zvezdom.
Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 23 godine;
da ima najmanje 60 stažnih ronjenja u kategoriji M1, od čega 40 dublje od 30 metara;
održane dve specijalizacije u ulozi instruktora;
realizovano šest kurseva (30 kandidata) za sticanje kategorije R1 ;
da je učestvovao kao asistent u realizaciji kursa za sticanje R2 i R3;
da ima pismeno pozitivno mišljenje mentora - instruktora M2 ili M3;
da je pismeni rad u domenu svoje specijalnosti objavio ili izložio na zvaničnom skupu instruktora;
da nije gubio licencu poslednje dve godine.
Sadržaj ispita za sticanje kategorije:
Kandidat polaže ispit koji se sastoji iz provere pedgoških sposobnosti u nastavi teorije ronjenja. Kandidat slučajnim izborom (izvlačenjem cedulje) bira temu iz programa teorijske nastave sa kursa za sticanje kategorije R3. Nakon pripreme od minimum 60 minuta uz korišćenje literature pravi plan izlaganja, a po izlaganju brani svoj metodološki pristup.
Provera pedagoških sposobnosti u izvodjenju praktične nastave se izvodi tako što kandidat po zadatoj temi iz programa kursa za R3 priprema plan nastave i praktično je izvodi sa grupom ronioca.
Izrada pismenog rada iz oblasti ronjenja čiju temu odredjuje Nastavna komisija Saveza.
Zaključna ocena je srednja ocena sva tri dela ispita.
Ispit se polaže pred tročlanom komisijom čiji je predsednik delegat (M3) koga imenuje Nastavna komisija Saveza.
avatar
milutinm
Admin

Broj poruka : 286
Godina : 34
Lokacija : Beograd, Dobre Vode(Bar)
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika http://ronjenje.forumado.net

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od milutinm taj Sub Jan 10, 2009 5:51 am

1.4.7. INSTRUKTOR SA TRI ZVEZDE (M3)
Instruktor sa tri zvezde je najviše stručno zvanje u oblasti ronilaštva u Saveznoj republici Jugoslaviji. Ima veliko organizaciono i pedagoško iskustvo. Ovlašćen je da samostalno organizuje i vodi sve vrste ronilačkih kurseva i kursa za instruktora sa 1 zvezdom. Instruktori sa 3 zvezde su članovi komisija za dodelu zvanja M2 i M3. Stručan je za sudsko veštačenje ronilačkih udesa.
Specifični uslovi za sticanje kategorije:
da ima najmanje 27 godine;
viša stručna sprema;
realizovana tri kursa za kategoriju R3;
da je realizovao specifični - ronilački deo kursa za M1;
da je objavio ili izložio na seminarima instruktora dva pismena rada u domenu svoje specijalnosti;
da nije gubio licencu poslednje tri godine.
Nastavna komisija Saveza kandidatu dodeljuje mentora sa zvanjem M3 i odobrava temu stručnog ispitnog rada najmanje 4 meseca pre ispita. U tom roku je kandidat dužan da izradi pismeni rad na odobrenu temu i da ga dostavi Nastavnoj komisiji Saveza. Nakon predaje pismenog rada kandidat se poziva da učestvuje u radu ispitne komisije na ispitu za instruktore ronjenja (M2). Tom prilikom ispitna komisija se upoznaje sa njegovim metodama ispitivanja i njegovim stavovima o ronjenju i obučavanju. Na osnovu ovih elemenata komisija donosi odluku da li kandidat može pristupiti odbrani svog pismenog rada. Konačna ocena se donosi na osnovu opšteg utiska komisije.
Ispit se polaže pred tročlanom komisijom Saveza.


• 1.5. Uslovi za potvrdjivanje kategorije:
Ronioci sa 1, 2 i 3 zvezde (R1,R2,R3) su dužni da svake godine potvrde kategoriju
Potvrdjivanje kategorije (R1, R2, R3) za proteklu godinu vrši organ (lice) nadležno za dodeljivanje te kategorije.
Uslovi za potvrdjivanje kategorije su:
članstvo u ronilačkoj organizaciji,
zdravstvena sposobnost
da su u protekloj godini obavili najmanje 10 stažnih ronjenja
Nepotvrdjivanje kategorije u toku dve uzastopne godine povlači gubitak prava iz kategorije. Za ponovno sticanje prava iz kategorije R1 se ponovo upućuje na kurs, a R2 i R3 na proveru znanja i sposobnosti, s tim da pre pristupanja proveri moraju obaviti 10 staž¬nih ronjenja. Staž u kategoriji teče od datuma ponovnog sticanja kategorije.
Kategorije R4, M1, M2 i M3 ne podležu zahtevu za potvrdjivanje kategorije.

• 1.6. Uslovi za potvrdjivanje licence:
Instruktori sa 1, 2 i 3 zvezde (M1, M2, M3) su dužni da svake godine produže licencu.
Potvrdjivanje licence instruktora (M1, M2, M3) za proteklu godinu vrši Nastavna komisija Saveza Jugoslavije.
Uslov za produžetak licence je održan jedan kurs, odnosno obučeno 5 ronilaca ili aktivno učešće na 2 ronilačka kursa u toj godini .
Nepotvrdjivanje licence u dve uzastopne godine za instruktore svih kategorija podrazumeva gubitak licence za obučavanje ronilaca. Licenca se može ponovo steći nakon provere koju organizuje Nastavna komisija Saveza, a na predlog matične ronilačke organizacije. Provera se vrši tako što lice realizuje kurs uz prisustvo delegata Nastavne komisije (supervizora),čije troškove snosi instruktor koji obnavlja licencu ili njegova matična organizacija. U slučaju negativnog utiska delegata nastavna komisija odredjuje komisiju koja razmatra slučaj i nakon provere potvrdjuje ili uskraćuje licencu. U slučaju negativnog rešenja ponovni zahtev za potvrdjivanje licence se može podneti nakon godinu dana i asistiranja na nekom kursu pod rukovodstvom insturktora sa licencom.
avatar
milutinm
Admin

Broj poruka : 286
Godina : 34
Lokacija : Beograd, Dobre Vode(Bar)
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika http://ronjenje.forumado.net

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od milutinm taj Sub Jan 10, 2009 5:52 am

• 1.7. Vrste kurseva

1.7.1. KURSEVI ZA STICANJE KATEGORIJA
Ovi kursevi se organizuju sa ciljem da se roniocima pored redovnog usavr¬šavanja i sticanja iskustva u matičnim organizacijama omogući siste¬ma¬tič¬na teorijska i praktična obuka radi njihovog pripremanja za sticanje odre¬dje¬ne ronilačke kategorije.
Kursevi se organizuju za sticanje sledećih kategorija: ronilac sa 1, 2 i 3 zvezde i instruktor sa 1 zvezdom.

1.7.2. SPECIJALISTIČKI KURSEVI
Ovi kursevi se organizuju sa ciljem da ronioci izmedju sticanja pojedinih kategorija na organizovan način obogaćuju svoja teorijska znanja i praktična isksutva, učine stažna ronjenja zanimljivijim, a obučavanje kontinuiranim.

Specijalistički kursevi su:
ronjenje na dah *
podvodna fotografija i video *
podvodna arheologija ***
kurs za upravljanje podvodnim vozilima ***
noćno ronjenje *
pretraživanje *
vadjenje potonulih predmeta i upotreba ronilačkog lifta ***
ronjenje u zatvorenom prostoru ***
ronjenje pod ledom ***
speleo ronjenje *
dubinsko ronjenje (preko 20m) ***
ronjenje sa nitroksom *
ronjenje sa suvim odelom *
podvodna orijentacija (bez instrumenata u bistroj vodi) *
prva pomoć **
spasavanje **
serviser opreme - tehnički referent ***
ronjenje u struji ***
ronjenje u planinskim jezerima ***
poznavanje flore, faune ***
ronjenje u mutnoj neprozirnoj vodi (smanjena vidljivost) ***
podvodna navigacija pomoću instrumenata ***
upotreba O2 u prvoj pomoći ***
ronjenje sa mešavinama ***
kompresorista ***
_________________________________________________________________
* Prema postojećem programu CMAS-a
** Prema postojećem programu DAN-a
*** Prema programu izvodjača koji je verifikovan od strane Nastavne komisije
avatar
milutinm
Admin

Broj poruka : 286
Godina : 34
Lokacija : Beograd, Dobre Vode(Bar)
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika http://ronjenje.forumado.net

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od milutinm taj Sub Jan 10, 2009 5:53 am

• 1.8. Organizacija kurseva
Klubovi su osnovni organizatori kurseva za sticanje ronilačkih kate¬gorija i ronilačkih specijalizacija. Osnovni uslovi za organizaciju kurseva su:
potreban broj odgovarajućih instruktora ronjenja;
osiguranje kandidata potpunom i ispravnom opremom;
prostorija za teoretski deo kursa i akvatorij za praktični deo;
nastavna sredstva (skice, preseci,);
sredstva za pružanje prve pomoći.
U slučaju da klub ne može da ispuni neki od ovih uslova obraća se za pomoć Savezu.
(Specijalistički kursevi se ne moraju prijavljivati savezu.) Kursevi za R1 i R2 se prijavljuju Savezu najmanje 15 dana pre održavanja, ali prisustvo delegata Saveza na ispitu nije obavezno.
Krsevi za R3 se prijavljuju najmanje 30 dana pre početka izvodjenja i moraju biti otvoreni i za članove drugih klubova koji ispunjavaju i prihvataju predvidjene uslove. Prisustvo delegata Saveza na ispitu je obavezno.
Kurseve za M1 organizuju klubovi u saradnji sa Savezom i visokoškolskim ustanovama ili drugim ustanovama čiju kompetentnost Savez prihvati. O održavanju ovih kurseva Savez cirkularnim pismom obaveštava sve klubove 30 dana pre početka aktivnosti. Savez delegira ronilačkog instruktora M3 koji je i predsednik ispitne komisije.
Svakom ronilačkom kursu prethodi prijemni ispit koji u principu obuhvata znanja i veštine prethodne kategorije. Svi kursevi završavaju polaganjem ispita čiji je cilj verifikacija znanja i veština stečenih u toku kursa.
Pri realizaciji praktičnog dela kursa broj kursista je limitiran tako da jedan realizator (instruktor ili asistent) može istovremeno obučavati 6 kandidata.Broj kandidata za teoretski deo kursa je limitiran samo nastavnim uslovima.
Nakon realizacije svakog ronilačkog kursa (uključujući i specijalističke) obaveštava se Nastavna komisija Saveza. Izveštaj treba da sadrži datum završetka kursa, ime organizatora i realizatora, osnovne podatke o kursu i licima koja su ga završila.

• Sadržaji kurseva i ispita
Nastava na svim kursevima se izvodi prema NPP odredjenim ovim Pravilom. Dozvoljeno je u skladu sa specifičnostima u kojima klubovi obavljaju svoju delatnost obogaćivanje nastavnog sadržaja što podrazumeva i produžetak trajanja. Nastavni sadržaji predvidjeni ovim Pravilom su obavezan minimum.
Minimalno vreme za realizaciju kurseva za sticanje kategorija je sedam dana. Kursevi mogu trajati i duže, ali nikako kraće i sa manjim fondom sadržaja no što je predvidjeno ovim Pravilom (NPP).
Minimalno vreme za realizaciju bilo koje specijalizacije je 2 dana, s tim da odredjene mogu da traju i duže ali nikako kraće i sa manjim fondom sadržaja no što je predvidjeno ovim NPP.

• 1.10. Prekategorizacija ronilačkih zvanja stečenih u drugim orga¬ni¬zacijama
Ronilačka zvanja definisana ovim Pravilom imaju priznatu ekvivalenciju zvanja po CMAS-u.
Priznavanje kategorija ostalih organizacija se ne vrši po automatizmu, već se po pravilu dozvoljava polaganje ispita za ekvivalentnu kategoriju bez pohadjanja kursa.
Odluku o svakom pojedinačnom slučaju donosi nastavna komisija.

• 1.11. Ronilački radovi
Ronilačkim radovima se mogu baviti ronioci sa kategorijom P3 i višom.
avatar
milutinm
Admin

Broj poruka : 286
Godina : 34
Lokacija : Beograd, Dobre Vode(Bar)
Datum upisa : 28.11.2008

Pogledaj profil korisnika http://ronjenje.forumado.net

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od SRDJAN taj Sub Jan 10, 2009 5:56 am

Sve je to lepo. ali to vazi samo za CMAS i internog je karaktera, problem je sto oblast nije zakonski uredjena, u prevodu to znaci da svako moze da uzme opremu i da ode bilo gde da roni, sa ili bez ikakvog sertifikata, isto je i sa obukom.Uostalom i ove odredbe iz Uzora su iz kamenog doba, sve to mora da prodje reviziju i da se uskladi sa svetskim standardima, o tome sam vec pisao, u ovome sto je ovde napisano ima bar 20 budalastina.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od Dixie RK Sebastian taj Sub Jan 10, 2009 8:49 am

Sve to, manje-više, ima u CMAS-ovoj brošuri za kurs P1. Moja žena završila prošle godine, pa sam sad pregledao da osvežim memoriju...
avatar
Dixie RK Sebastian

Broj poruka : 334
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 30.11.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od SRDJAN taj Sub Jan 10, 2009 12:13 pm

Kaze ronjenje sa mesavinama, ne znam samo sa kojim, mozda vazduha i kompresorskog ulja iz Bauera K14 servisiranog zadnji put za vreme Titove JNA, voleo bih da vidim ko od njih ima i korisnicki nivo za ronjenje sa mesavinama, da ne govorim o instruktorskom.
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od Rudika taj Čet Jan 20, 2011 2:02 am

Zasto si Srdjane toliko nadrkan na ostale i imas toliko negativan stav prema tudjim misljenjima ?????? i saznanjima npr ja radim sa dva bauera K-14 kojima se filteri redovno menjaju i nema problema po pitanju kvaliteta vazduha!!!!Gde bas nadje Bauer da vredjas !!!!!!A koliko vidim iz prilozenog ti imas zvanje CMAS I 2

Rudika

Broj poruka : 22
Datum upisa : 06.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od SRDJAN taj Čet Jan 20, 2011 4:27 am

Da si malo bolje procitao temu video bi poentu,ovako je svaki komentar suvisan
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od Rudika taj Čet Jan 20, 2011 6:42 am

Ja sam video poentu i smatram da tvoj komentar nije na mestu sa obzirom na okolnosti kada je UZOR pisan.Nazalost fali Vam malo znanja iz istorije Ronjenja na teritorijama SFRJ a pogotovo onog vojnog o kome se i danas malo zna a mnoge stvari se neizgovaraju ni dan danas.Mislimo da ako smo postali instruktori onda smo uhvatili boga za k.... i posisali znanje celog sveta.Pa prijatelji moji grdno se varate niste ni povrsinu zagrebali !!!!!!

Rudika

Broj poruka : 22
Datum upisa : 06.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od ProUrke taj Sub Jan 22, 2011 3:36 am

Rudika ::Zasto si Srdjane toliko nadrkan na ostale i imas toliko negativan stav prema tudjim misljenjima ?????? i saznanjima npr ja radim sa dva bauera K-14 kojima se filteri redovno menjaju i nema problema po pitanju kvaliteta vazduha!!!!Gde bas nadje Bauer da vredjas !!!!!!A koliko vidim iz prilozenog ti imas zvanje CMAS I 2

Mala je razlika u tome sto ti radis u CENTRU, a prica o lose odrzavanoj opremi se nazalost odnosi na veliki broj KLUBOVA koji se igraju ronilackih centara... Wink
avatar
ProUrke

Broj poruka : 355
Godina : 40
Lokacija : Beograd - Komiža
Datum upisa : 23.10.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od SRDJAN taj Sub Jan 22, 2011 4:38 am

Vazno da je on shvatio kako njemu odgovara Very Happy
avatar
SRDJAN

Broj poruka : 1570
Godina : 45
Lokacija : Beograd
Datum upisa : 15.12.2008

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od Rudika taj Sub Jan 22, 2011 7:41 am

U pravu si ProUrke a inace i ti si u pravu Srdjane kao sto si i ti napisao shvatio sam tj razumeo ono sto pise a nisam trazio nikakve skrivene poente jer bi diskusija otisla do u nedogled !!!

Rudika

Broj poruka : 22
Datum upisa : 06.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: UROR iz 99.

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu